Julien B.

Total amount contributed

$16 USD

Contributions

duplicati

Open source

Financial Contributor sinceMarch 2019

amount contributed$16

Transactions

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 10/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 9/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 8/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 7/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 6/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 5/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 4/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to duplicati (Backers)

duplicati | 3/27/2019 | View Details 
-$2.00USD