Open Collective
Open Collective

Crowdfunda Katarina!

Vill du hjälpa oss höras genom det brus som gammelpartierna smetar ut i valrörelse efter valrörelse? Vill du se en nytändning för demokrati och delaktighet i Sverige? Bidra till Piratpartiets valkampanj! Pengarna går i första hand till att säkerställa att vår partiledare, Katarina Stensson, kan leda kampanjen på heltid.

For english, scroll down.

Du är viktig. Din insats spelar roll. Vi arbetar för att varje medborgares röst ska höras och insats värderas, inte bara i val var fjärde år utan kontinuerligt. Vi vill stärka den praktiska demokratin, och flytta politiska beslut närmare de som påverkas av dem. 

Vi har ingen medlemsavgift, för vi anser att det är allas rätt att kunna engagera sig politiskt. Istället har vi tillit till att de av våra medlemmar och sympatisörer som har de ekonomiska förutsättningarna att bidra gör det, frivilligt, och att de som inte har det bidrar på andra sätt.

Under ett valår betyder ditt bidrag mer än någonsin, oavsett om det är ett ekonomiskt bidrag, en delning, eller en liten arbetsinsats i valkampanjen.

Tack för att du stöttar Piratpartiets valkampanj!

Home party 
För dig som har möjlighet att ge ett större bidrag har vi extra ess i rockärmen.

Lägger du 10 000 kr eller mer så kan du plocka fram inbjudningarna och bjuda in till ett piratpolitiskt Home party där Katarina själv kommer som gäst. 

Lägger du 5 000 kr har du en stol reserverad vid bordet till en betald middag med Katarina, där ni kan diskutera samhällsutvecklingen eller fråga ut henne inför valet.

Bakgrund
Piratpartiet lever inte på bidrag som riksdagspartierna, utan förlitar sig helt på donationer från medlemmar och sympatisörer. Det gör att våra inkomster ett normalt år inte räcker till att ha någon anställd.

Frivilligt engagemang är vår energikälla, vilket är en styrka. Men under ett valår ligger förväntningarna på vår partiledare att finnas tillgänglig, att höras och synas, högre än normalt, och det kräver tid. Dessutom behövs hon för att leda och utbilda de många medlemmar som vill engagera sig i valkampanjen. Som ett mindre parti måste vi också själva lägga ut valsedlar i alla vallokaler i hela landet, och den enorma insatsen måste koordineras.

Syfte
Genom att arvodera vår partiledare kan hon finnas tillgänglig på heltid för att se till att vår politik hörs och syns, och för att motivera och leda aktivister och medlemmar i valkampanjen. 

Omfattning
Vårt mål är att Katarina ska finnas tillgänglig att arbeta med Piratpartiets valkampanj på heltid från början av juli till mitten av september, med undantag för två veckors semester. Om målet för insamlingen inte nås kan omfattningen minskas till halvtid fram till mitten av augusti, och därefter heltid under valspurten. 

Lönenivån kommer sättas till 25 000 kronor i månaden innan skatt för heltid.

Arbetsbeskrivning
Partiledaren tar ett helhetsansvar för att Piratpartiets politik kommuniceras både inom partiet och utåt. Dessutom har hon ett gemensamt ansvar tillsammans med partisekreteraren att rekrytera, engagera och aktivera medlemmar i valkampanjen. Såhär kommer Katarina att prioritera sitt arbete:

 1. Samarbeta med partisekreteraren samt Ung pirats ordförande för att rekrytera, engagera och aktivera medlemmar i valrörelsen
 2. Jobba med partiets och partiledarens sociala medier
 3. Stötta och delta på lokala piratarrangemang
 4. Delta på relevanta debatter, seminarier och evenemang
 5. Ansvara för att debattartiklar och andra texter skrivs och publiceras
 6. Lyfta fram och stötta kandidater i deras kampanjer
 7. Delta i arbetet med att ta fram kampanj-/valmaterial

Tack för att du stöttar Piratpartiets valkampanj!

Andra sätt att donera
Donera regelbundet, bli guldpirat!

Swisha valfritt belopp till123-1792159 och märk donationen med ”Katarina”. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Crowdfund Katarina!

 
Would you like to see the Pirate party reach through the constant noise from the old political parties? Do you want to give new momentum to the voice for democracy and participation in Sweden?
 
Contribute to the Pirate party election campaign! The contributions will first and foremost be used to make sure our party leader, Katarina Stensson, can lead the election campaign on full time.
 
___

You are important. Your work matters. We fight to make sure every citizens voice counts and every contribution is valued, not just in elections every 4th year but continuously. We want to strengthen democracy in practice, and move political decisions closer to the people affected by them.

We have no member fee, because we believe it’s a fundamental right to be able to be politically involved in society. Instead, we trust that our members and supporters who have the financial means to contribute do so, by free will, and that those who don’t have financial means contribute in other ways.

During an election year your help matters more than ever, whether it’s a financial contribution, a social media share, or practical help in our campaign.

Thank you for supporting the Swedish Pirate party’s election campaign!

Home party 
For you who have the possibility to contribute a larger amount, we have an ace up our sleeve.

If you contribute 10 000 SEK or more you can pick up the invitations and invite friends for a pirate politics home party where Katarina herself will join as a guest.
 
For 5 000 SEK you have a seat at the table for a paid dinner with Katarina, where you can discuss developments in society or ask her any question about the upcoming election.
 
Background
Unlike the parties in parliament in Sweden, The Pirate party is not dependent on financial aid from the state. We live by donations from our members and supporters. It means we normally don’t have the financial means to have anyone employed by the party.
 
Voluntary engagement is our energy source, which is a strength. However, during an election year the expectations on our party leader to be available and visible is higher than normal, and that requires time. In addition, she is needed to lead and train the many members who wants to help in the campaign. As a smaller party we are also required to distribute our ballot papers ourselves, to every polling station in the country, a monumental effort that needs to be coordinated.
 
Purpose
By remunerating our party leader she can be available on full time to promote the Pirate party politics, and to engage and lead activists and party members in the campaign.

Extent
The goal is that Katarina can be available to work full time with the election campaign from the beginning of July up until the elections in mid September, except for 2 weeks of vacation. If the goal for the crowdfunding is not met the extension can be lowered to half time until mid-August, and then full time the last month up to the election.

The salary will be 25 000 SEK per month before tax for full time.

Work specifications
The party leader takes an overall responsibility for communicating the Pirate politics both within the party and to the public. In addition, she has a joint responsibility together with the party secretary to recruit, engage, and activate members in the campaign. This is how Katarina will prioritise her time:
 1. Work with the party secretary and the chairman of the young pirates to recruit, engage and activate members in the election campaign
 2. Work with the party’s and the party leader’s social media channels
 3. Support and participate in local pirate events
 4. Participate in relevant debates, seminars and events
 5. Make sure opinion pieces and other texts are being written and published
 6. Support national and local candidates in their campaigns
 7. Participate in creating election campaign material

Thank you for supporting the Pirate party election campaign!

Other ways to contribute
Donate regularly, become a golden pirate

Share

Goal kr75,000 SEK

Amount raised

kr 48,605.06 SEK

Still to contribute

kr 26,394.94 SEK

Share

70 individuals and 1 organization have contributed to this goal

Join us in contributing to this tier!

Mattias Bjärn...

Admin

kr 13,200 SEK

Tomas Aschan

Crowdfunda Katarina!

kr 10,000 SEK

Rrrr

Donera till Piratpartiet

kr 6,133 SEK

Martin Jakobsson

Valsedlar 2022

kr 4,100 SEK

Mattias Rubenson

Admin

kr 2,700 SEK

Markus Rehn

Guldpirat

kr 2,300 SEK

Martin Söderholm

Valsedlar 2022

kr 2,250 SEK

Fredrik Blom

Valsedlar 2022

kr 2,000 SEK

Andreas Holmq...

Guldpirat

kr 1,500 SEK

Elin Andersson

Crowdfunda Katarina!

kr 1,337 SEK

Dreifuss

Valsedlar 2022

kr 1,273 SEK

Anton Eklund

Valsedlar 2022

kr 1,200 SEK

kr75,000 SEK goal

kr48,605.06 SEK raised (65%)

Share