Qiwu.ai

Total amount contributed

$44 USD

Contributions

MochaJS

Open source

Financial Contributor since August 2019

Amount contributed $22

KoaJS

Open source

Financial Contributor since August 2019

Amount contributed $22

Core contributors

Fangzhou Long
Collective Admin

Transactions

Monthly financial contribution to MochaJS (Backers)

Qiwu.ai | 06/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to KoaJS (Backers)

Qiwu.ai | 06/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to MochaJS (Backers)

Qiwu.ai | 05/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to KoaJS (Backers)

Qiwu.ai | 05/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to MochaJS (Backers)

Qiwu.ai | 04/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to KoaJS (Backers)

Qiwu.ai | 04/01/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to MochaJS (Backers)

Qiwu.ai | 03/03/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to KoaJS (Backers)

Qiwu.ai | 03/03/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to MochaJS (Backers)

Qiwu.ai | 02/03/2020 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to KoaJS (Backers)

Qiwu.ai | 02/03/2020 | View Details 
-$2.00USD