Yongqinchuan Du

Total amount contributed

$35.00 USD

Contributions


Budget


Transparent and open finances.

Transactions

Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution
Monthly financial contribution to Clojure LSP (Backer)

Debit from Yongqinchuan Du to Clojure LSP

-$5.00USD
Completed
Contribution